Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçiçi İş İlişkisi

new_1466674969_mg-solutions-bts-continents-cmyk1Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçiçi İş İlişkisi

Manpower 20.7.2013 tarihli ve 6 no’lu Özel İstihdam Bürosu belgesine sahiptir.

Esnek ve dönemsel iş gücü ihtiyacı ve geçici iş ilişkisi ile ilgili olarak Manpower ile iletişime geçmek için:

Tel: 0212 213 67 77
E-Mail: [email protected]

“Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde görevlendirme yapılmak suretiyle kurulabilir” değişikliği ve geçerlilik şartları 6715 sayılı İş Kanunu ile İş Kurumu Kanununa dair kanun çerçevesinde yapılmıştır."

Bu kapsamda;

 

Özel İstihdam Büroları aracılığı ile geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller:

a) İşçinin askerlik hizmeti halinde, yıllık izinle iş başında olmadığı, hastalık ve doğum izni gibi dönemlerde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hallerde, 

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde, 

d) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

e) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması halinde,

f) İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde, 

g) Dönemsellik arz eden iş artışları olması durumunda. 

 

Geçici İş İlişkisinin Süresi ve Uzatılma Koşulları:

  • •  İşçinin askerlik hizmeti, yıllık izinle iş başında olmadığı, hastalık ve doğum izni gibi dönemlerin ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı hallerin devam etmesi koşulu ile uzatma yapılabilir. 

  • •  Mevsimlik tarım işleri ve ev hizmetlerinde geçici iş ilişkisi; herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın kurulabilir. 

  • •  Yukarıdaki (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılan hallerde geçici iş ilişkisi en fazla 4 ay süreyle kurulabilir ve toplamda 8 ayı geçmemek üzere iki kere yenilenebilir.  

  • •  Yukarıda (g) bendinde sayılan hallerde geçici iş ilişkisi en fazla 4 ay süreyle kurulabilir ve bu süre uzatılamaz. 

Belirtilen sürelerin dolmasına rağmen geçici iş ilişkisinin devam etmesi halinde, geçici işçi çalıştıran işveren ile işçi arasında sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi kurulmuş sayılır. 

Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına Dair Diğer Sınırlamalar:

  • •  İş Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca toplu işçi çıkarılan işyerlerinde sekiz ay süresince, kamu kurum ve kuruluşlarında ve yer altında maden çıkarılan işyerlerinde geçici iş ilişkisi kurulamaz.

  • •  Geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtın uygulanması sırasında 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu m. 65 hükümleri saklı kalmak kaydıyla geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıramaz.

  • •  İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması halinde kurulan geçici iş ilişkilerinde; geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az işçi çalıştırılan işyerlerinde beş işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilir. İşçi sayısının tespitinde, kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Geçici işçi sağlama sözleşmesi ile çalışan işçi, engelli çalıştırma yükümlülüğü açısından ÖİB ve geçici işçi çalıştıran işverenin işçi sayısına dahil edilmez.

  • •  Geçici işçi çalıştıran işveren, iş sözleşmesi feshedilen işçisini fesih tarihinden itibaren altı ay geçmeden geçici iş ilişkisi kapsamında çalıştıramaz.

  • •  Geçici işçinin, geçici işçiyi çalıştıran işverenin işyerindeki çalışma süresince temel çalışma koşulları, bu işçilerin aynı işveren tarafından aynı iş için doğrudan istihdamı halinde sağlanacak koşulların altında olamaz.

  • •  Geçici işçi çalıştıran işveren, kurulan geçici iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz.

Geçici iş ilişkisinde işveren özel istihdam bürosudur.

Özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi, geçici işçi ile iş sözleşmesi, geçici işçi çalıştıran işveren ile geçici işçi sağlama sözleşmesi yapmak suretiyle yazılı olarak kurulur. Özel istihdam bürosu ile geçici işçi çalıştıran işveren arasında yapılacak geçici işçi sağlama sözleşmesinde; sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, işin niteliği, özel istihdam bürosunun hizmet bedeli, varsa geçici işçi çalıştıran işverenin ve özel istihdam bürosunun özel yükümlülükleri yer alır. Geçici işçinin, Türkiye İş Kurumundan veya bir başka özel istihdam bürosundan hizmet almasını ya da iş görme edimini yerine getirdikten sonra geçici işçi olarak çalıştığı işveren veya farklı bir işverenin işyerinde çalışmasını engelleyen hükümler konulamaz. Geçici işçi ile yapılacak iş sözleşmesinde, işçinin ne kadar süre içerisinde işe çağrılmazsa haklı nedenle iş sözleşmesini feshedebileceği belirtilir. Bu süre üç ayı geçemez.

Bu sayfada yer alan bilgiler, 6/5/2016 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 7. Maddesi’nde yapılan yasal değişikliğe dayanılarak hazırlanmıştır. Bu değişikliklere yönelik yönetmelikler ise henüz yayınlanmamıştır. İlgili yönetmeliklerin yayınlandığı tarihte ise sitemizde güncellemeleri yapacağız ve bu şekilde takibini sağlayabilirsiniz.

İçerik hazırlanmaktadır.